Disclaimer AVG Privacy Desk

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website avgprivacydesk.nl. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website:
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AVG Privacy Desk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan AVG Privacy Desk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

AVG Privacy Desk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden:
AVG Privacy Desk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen, bijvoorbeeld via een link of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Rechten AVG Privacy Desk:
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij AVG Privacy Desk.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Privacy Desk. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen:
AVG Privacy Desk behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht:
Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AVG Privacy Desk en uw privacy.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarnaast beperken wij het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens.
Afhankelijk van de diensten die u van ons afneemt verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw naam en emailadres die u ons zelf heeft verstrekt, zodat wij met u contact kunnen opnemen.

Back-up van persoonsgegevens.
Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident.

Cookies.
Wij plaatsen geen cookies op uw device. U kunt dit controleren op de website https://www.cookiemetrix.com/

Beveiliging.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, de toegang tot deze gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Bewaartermijn.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat er voor het laatst contact is geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Klachten.
U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met AVG Privacy Desk.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat door ons een email te sturen.

Inwerkingtreding.
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2024.